0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Wyszukaj wśród milionów książek wszystkich gatunków w języku angielskim

Product was successfully added to your shopping cart.

Warunki handlowe

Warumki handlowe społeczności Yabyrinth s.r.o. ID : 04268423 , z siedzibą náměstí Krále Jiřího s Poděbrad 12 , Cheb, Czechy.

1.Preambuła

Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy ( zwana GTC ) , stosuje się do nabycia w sklepie internetowym http:// www.enbook.pl/ i http://endisc.pl.plktóry jest obsługiwany przez Yabyrinth Ltd. GTC reguluje stosunki między kupującym a sprzedającym w sprzedaży towarów pomiędzy spółką Yabyrinth Ltd. ID : 04268423 , z siedzibą náměstí Krále Jiřího s Poděbrad 12 , Cheb ( zwana dalej '' Sprzedający '' ) oraz jej partnerów handlowych ( dalej '' Kupujący '' ).

2.Definicje

Sprzedawca jest Yabyrinth Ltd. , ID : 04268423 , z siedzibą náměstí Krále Jiřího s Poděbrad 12 , Cheb.

Kupujący jest konsumentem czy przedsiębiorcą .

Stosunek prawny sprzedawcy i konsumenta wyraznie uregulowanych niniejszym OWU są regulowane odpowiednimi przepisami ustawy

Nr.40 / 1964 Sb. Kodeks cywilny oraz ustawy Nr. 634 / 1992 Sb.o ochronie konsumenta , zarówno z pózniejszymi zmianami oraz związane z nimi regulacje.

Powiązania prawne Sprzedającego z Kupującym , który jest biznesmenem , a nie określone w niniejszych OWU lub umowy między Sprzedającym a Kupującym jest regulowane odpowiednimi przepisami ustawy Nr.513 / 1991 Sb. Kodeks handlowy ze zmianami i związane z nim regulacje.

Indywidualna umowa z Kupującym , Sprzedawca jest lepsza koniunktura gospodarcza.

3. Przetwarzanie danych osobowych

Jakiekolwiek użycie danych osobowych Nabywców jest regulowane przez ustawy Nr. 101 / 2000 Sb. O ochronie danych osobowych z pózniejszymi zmianami oraz innych ustaw i przepisów obowiązujących w Republice Czeskiej . Nabywca wolny wybór ( wciskając kolejności ) jasno wynika , że jest on świadomy powyższych faktów i zgadza się z dalszego przetwarzania swych danych osobowych do celów działalności gospodarczej operatora sklepu . Podanie danych osobowych jest dobrowolne , użytkownik ma prawo do dostępu , do informacji i ochrony praw należnie tylko w zakresie przawidzianym przez prawo . Zgoda ta może zostać cofnięta pisemnie w dowolnym momencie .

4. Zamówienia i umowy

Kupujący ma prawo zamówić towar od Sprzedającego za pośrednictwem systemu zamawiania sklep , ewentualnie telefonicznie. Powstałe umowy ( łącznie z góry ustaloną ceną ) mogą być zmienione lub odwołane tylko za zgodą stron lub oparte na podstawach prawnych. Te, to GBT są wykonywane w jąęzyku czeskim , umowa zakupu może być również zawarta tylko w języku czeskim.

5. Ceny i płatności

Menu i ceny podane na umowie Sprzedawcy sklepu są stałe, zawsze aktualne i ważne w okresie, gdy są one tak kupowane i oferowane w sklepie internetowym. Jako iloczyn kursu zamknięcia umowy między Kupującym a Sprzedającym, Kupujący płaci cenę wskazaną za towar w momencie zamawiania towaru. Dokument podatkowy na podstawie umowy między Sprzedającym a Kupującym służy również jako dowód dostawy. Kupujący może przyjąć towar do momentu pełnej zapłaty, chyba że ustalono inaczej.

W przypadku, gdy kupujący dokona zwrotu sprzedawcy bo wtedy nie jest w stanie zapewnić dostawy towarów lub zorganizować dostawę po ustalonej cenie, sprzedający niezwłocznie zwróci kwotę zapłaconą na kupującego w uzgodniony sposób. Termin zwrotu funduszy wydatkowanych zależy od wybranej metody zwrotu, ale nie może przekroczyć 30 dni od momentu gdy nastąpiła ta niezdolność.

W przypadku, gdy istnieje oczywista błędu technicznego ze strony sprzedawcy w cenie towarów w interfejs WWW lub zbyt zamawiającego, sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia towarów do tej oczywiście błędnej ceny, nawet jeśli kupujący wysłał akceptację zamówień w tych warunkach.

Towary pozostają do momentu pełnej własności płatności sprzedającego. Sprzedawca akceptuje następujące warunki płatności : płatność gotówką przy odbiorze , płatność z góry przelewem , płatność on-line za pomocą karty kredytowej.

6. Termin dostawy i warunki dostawy

Sprzedawca realizuje dostawę towarów w momencie dostarczenia towarów do nabywcy lub towary zostają przekazane pierwszemu przewoznikowi, ale również przechodzi na ryzyko kupującego uszkodzenia. W normalnych przypadkach wysyłki towaru w ciągu 10 dni roboczych od płacenia pełnej kwoty ceny zakupu.

W przypadku płatności przy odbiorze, cena zakupu jest płatna w momencie odbioru towaru. W przypadku bezgotówkowej zapłaty ceny nabycia jest płatne w terminie 14 dni roboczych od umowy zakupu. Jeżeli sprzedawca w tym terminie nie otrzyma płatności na koncie, zamówienie zostanie anulowane przez sprzedającego.

W przypadku płatności bezgotówkowych, nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia wraz ze zmienną symbolu płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej przez nabywcę do zapłaty ceny nabycia w momencie posłał odpowiednią kwotę na konto sprzedającego.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia jeśli jest podany zły adres dostawy. O tej odmowie wysyła informacje na e-mailowy adres klienta.

Jeżeli kupujący wielokrotnie odmawia obowiązek zapłacenia za zamówiony towar sprzedający ma prawo odmowy lub zawieszenia wszystkich zamówień kupującego.

W przypadku wymiany towaru w ciągu 14 dni od zakupu towaru, nabywca jest obciążony kosztami wysyłki, a każda taka dostawa towarów na rzecz kupującego. W przypadku zwrotu towaru przez nabywcę do sprzedawcy w ciągu 14, kupujący jest obciążony kosztami przesyłki.

7. Gwarancja i serwis

Gwarancja na towary konsumpcyjne wynosi 24 miesiące . Gwarancja nie obejmuje zużycia spowodowane normalnym użytkowaniem.

Dla wymagania naprawy lub wymiany gwarancyjnej jest potrzebny dowód zakupu. W przypadku wysłania towaru do sprzedawcy, jest powinne spakować w taki sposób towar, aby nie doszło do uszkodzenia towaru w trakcie transportu. Sprzedający nie udziela pogwarancyjnego serwisu kupującym.

8. Procedura reklamacji

W przypadku, gdy w okresie gwarancyjnym występuje wada, kupujący w zależności od rodzaju wady ma następujące prawa :

w przypadku wymiennych wady :

a) prawo do bezpłatnego, regulaminowego i terminowego usunięcia wad b) prawo do wymiany wadliwego towaru lub wadliwych części, jeśli podano nieproporcjonalny charakter wady c) w przypadku możliwości opisanych w pkt. a) a b) ma prawo na roysądną obniżkę od ceny zakupu lub odstąpienia od umowy

w przypadku wad niewymiennych :

a) prawo do wymiany wadliwego towaru lub do odstąpienia od umowy w przypadku wymiennych wad, jeżeli nabywca nie może do ponownego wystąpienia wady po naprawie ( tj.towary były już 3 razy reklamowane z tą samą wadą ) lub większa ilość wad rzeczą właściwie używaną b) prawo do wymiany wadliwego towaru lub do odstąpienia od umowy w przypadku innych nieusuwalnych wad i nie wymaga wymiany rzeczy nabywcy. Reklamację można złożyć u sprzedawcy. Reklamacji nieuwzględnia się jeżeli :

- wynikły podczas awari lub uszkodzenia w sposób nieprawidłowego zastosowania w przeciwieństwie do podanej instrukcji użytkowania lub innym niewłaściwym działaniem kupującego, któremu można udowodnić niewłaściwe manipulowanie towarem

- do wad spowodowanych przez normalne zużycie i domowego, z użyciem terminu pod specjajnym ustawodawstwem, jeśli takie roszczenie jest stosowane po upływie tego okresu z powodu uszkodzeń spowodowanych przez klęski żywiołowe

9. Rozwiązanie umowy

Kupujący, który jest konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez kary w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Dalej kupujący, który jest konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami § 53 ust. 7 i 8 ustawy nr 40 / 164 Coll Kodeksu cywilnego z pózniejszymi zmianami . Powyższe nie ma zastosowania do kupującego, który jest przedsiębiorcą i zawarcia umowy sprzedaży w związku z jego działalnością. W przypadku wspomnianego odstąpienia od umowy zostanie wysłana przez sprzedawcę cena zakupu na rachunek bankowy kupującego, który w tym celu poinformuje sprzedawcę.

Nabywca jest uprawniony do otrzymania zwrotu kwoty zapłaconej za towar ( sprzedający nie wraca części kwoty zapłaconej za wysyłki, opłaty pocztowe lub za pobraniem ), w tych warunkach, że wrócony towar nie jest uszkodzony lub w inny sposób nie utracił na wartości.

Do momentu dostarczenia produktu do Kupującego, Sprzedający w każdej chwili może odstąpić od umowy. W takim przypadku Sprzedający zwróci pieniądze bez zbędnej zwłoki na konto bankowe wskazane przez Kupującego.

Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy jeżeli kupujący nie dokona zapłaty w pełnej wysokości ceny zakupu w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy.

10. Postanowienia końcowe

Kupujący zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez sprzedającego, wysyłanie upomnień i kosztów związanych z odzyskiwaniem wszelkich długów. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedawca ma prawo do przypisania jej wierzytelności z umowy na osobę trzecią. Wzajemne stosunki umowne między stronami podlega prawu Republiki Czeskiej w szczególności ustawa nr . 40 / 1964 Sb. Kodeks cywilny z pózniejszymi zmianami.

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień umowy i / lub GTC jest lub stanie się, lub zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, nie wpłynie to ( w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo ) na ważność i wykonalność pozostałych postanowień umowy i / lub GTC. Te, to GTC weszły w życie w dniu 22 kwietnia 2015 roku i są dostępne na stronie internetowej sprzedawcy. Te, to GTC sprzedający ma prawo zmienić w dowolnym momencie. GTC następnie tracą ważność i skutecznośź datą wejścia w życie nowych GBC pózniej.